Положення

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО КІРОВОГРАДСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ СПІЛКИ ПІДПРИЄМЦІВ МАЛИХ,

СЕРЕДНІХ І ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 2. Мета та завдання

2.1. Основною метою Спілки є захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів членів Спілки в Кіровоградській області, сприяння послідовного становленню, розвитку і співробітництву малих, середніх і приватизованих підприємств, розширенню сфери їх діяльності з поступовим перетворенням в розгалужену систему органічно пов’язану з великими підприємствами для більш повного забезпечення суспільних потреб у послугах, товарах народного споживання та іншій продукції, усуненню монополізму в їх виробництві.

2.2. Для досягнення вищезазначеної мети Спілка у порядку, встановленому чинним законодавством, ставить перед собою наступні завдання:

 • сприяння створенню організаційно-технічних передумов для розвитку підприємницької діяльності в регіоні;
 • сприяння в реалізації регіональних програм розвитку підприємництва, ринкової інфраструктури (бірж, фондів, страхових компаній, тощо) з врахуванням проблем малого бізнесу;
 • сприяння формуванню правової бази, державної підтримки малих середніх і приватизованих підприємств;
 • сприяння інвестуванню іноземного капіталу в економіку;
 • сприяння виходу малих, середніх і приватизованих підприємств на зовнішній ринок.

2.3. З метою виконання завдань і цілей, передбачених Статусом Спілки і цим Положенням, Спілка у встановленому порядку:

 • визначає основні напрямки та перспективи розвитку Спілки;
 • сприяє наданню юридичної, економічної, організаційної допомоги членам Спілки в розвитку їх підприємницької діяльності;
 • сприяє створенню інформаційну базу, здійснює централізоване інформаційне забезпечення підприємців;
 • проводить збір, аналіз і систематизацію пропозицій підприємців, пропонує шляхи і форми їх реалізації та доводить до відома зацікавлених підприємців, вносить до відповідних органів пропозиції щодо розвитку і діяльності малих, середніх і приватизованих підприємств, зміцнення малого бізнесу в регіоні;
 • сприяє удосконаленню виробничо-господарської діяльності членів Спілки;
 • розвиває і підтримує відносини з аналогічними об’єднаннями громадян в Україні та інших державах організовує зустрічі, конференції, членів Спілки з підприємцями України та інших держав;
 • сприяє підвищенню кваліфікації і професіоналізму членів Спілки, організовує навчання, стажування, школи підприємництва, проводить семінари, конференції, «круглі столи»;
 • сприяє наданню допомоги членам Спілки у придбанні сучасного обладнання та інвентарю;
 • сприяє становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами Спілки;
 • погоджує різноманітні підходи членів Спілки до проблем, що відносяться до сфери діяльності Спілки та її членів, по можливості сприяє
  запобіганню виникненню конфліктів та суперечок між членами Спілки та забезпечує впровадження єдиної спільної політики по розвитку
  підприємництва Кіровоградської області;
 • захищає інтереси членів Спілки у відносинах з державними органами, посадовими особами, громадськими організаціями, третіми особами;
 • підтримує зв’язок з державними органами та громадськими організаціями, які сприяють розвитку підприємництва;
 • надає організаційну та методичну допомогу всім членам Спілки в питаннях розвитку підприємництва;
 • бере участь у видавництві методичних, довідкових, інформаційних та інших матеріалів;
 • здійснює міжнародні зв’язки згідно законодавства України;
 • сприяє соціальному захисту членів Спілки;
 • засновує підприємства в порядку встановленому законодавством;
 • забезпечує здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів Спілки;
 • організовує виготовлення офіційної нагородної та пам’ятної атрибутики, сувенірної продукції Спілки;
 • висвітлює роботу Спілки через засоби масової інформації.

 3.      Основні принципи діяльності Спілки

3.1.    Діяльність Спілка базується на принципах:

 • поваги до особистої думки і гідності кожного члена Спілки;
 • колективності у роботі Спілки та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;
 • виборності всіх керівних органів Спілки;
 • періодичної звітності виборних органів перед членами Спілки та вищестоящими органами;
 • відкритості, гласності, прозорості;
 • свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням; обов’язковості   виконання   рішень   вищестоящих    органів   для нижчестоящих.

3.2.    Діяльність Спілки здійснюється на основі Плану (програми) роботи Спілки, який затверджується Конференцією Спілки терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Спілки за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

 4.      Члени Спілки, їх права та обов’язки

4.1.    Членство в Спілки є індивідуальним та може бути колективним. Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни України, що
виконують вимоги Положення Спілки та беруть участь у її діяльності. За рішенням Ради членами Спілки можуть бути і інші громадяни України, а
також трудові колективи підприємств, установ, організацій.

4.2.Рішення про прийом у члени Спілки приймає Рада Спілки, протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім’я голови Спілки про бажання стати членом Спілки. Колективні члени подають рішення трудового колективу про вступ до Спілки. 4.3.Облік членів Спілки здійснюється Радам Спілки. 4.4.Члени Спілки мають право:

 • обирати і бути обраними до складу статутних органів Спілки;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Спілки;
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Спілки до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Спілки;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;
 • на отримання від Спілки допомоги, якої він потребує;
 • вільно виходити з Спілки за власною письмовою заявою.

4.5.    Члени Спілки зобов’язані:

 • виконувати вимоги цього Статуту;
 • брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Спілки, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;
 • зміцнювати матеріальну основу Спілки;

4.6.          Членство в Спілки несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.7.          За дії, несумісні з перебуванням у Спілки: грубі порушення вимог Положення, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Спілки, до члена Спілки застосовуються стягнення: попередження та виключення з Спілки. Рішення про стягнення приймається Радам Спілки простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це голови Спілки.

4.8.          Член Спілки може бути виключений крім підстав вказаних у пункті 4.7 у разі:

 • подання до Ради заяви про вихід з членів;
 • смерті члена Спілки.

 5.      Керівні органи Спілки

5.1 .Керівними органами Спілки є: Конференція, Рада.

5.2.    Керівними особами є Голова Спілки та його заступники.
5.3.Конференція.

5.4.Конференція — найвищий керівний орган Спілки, який скликається Радою Спілки не рідше одного разу на рік. Позачергова Конференція може бути скликані на вимогу 2/3 членів Спілки, 2/3 складу Ради Спілки, голови Спілки та Ревізійної комісії.

5.5.Конференція вважаються правомочними, якщо на ній присутні не менше половини членів Спілки. Рішення Ради приймається простою більшістю, а рішення щодо реорганізації чи ліквідації Спілки, звільнення від обов’язків членів Ради або членів контрольно-ревізійної комісії приймаються більшістю, не меншою від 2/3 присутніх членів Спілки. Конференція може бути проведена шляхом опитування (За рішенням Ради), в такому випадку член Спілки надає письмове рішення за його підписом щодо питань порядку денного. В даному випадку в протоколі вказується про проведення Конференції шляхом опитування, рішення кожного члена по питанням порядку денного є невід’ємною частиною протоколу Конференції. На вимогу більшості членів Спілки або Ревізійної комісії рішення Ради щодо проведення Конференції шляхом опитування скасовується та Конференція проводиться за загальним правилом.

5.6. До компетенції Конференції належать:

 • Затвердження, внесення змін і доповнень до Положення Спілки;
 • Затвердження програм та основних напрямків діяльності Спілки;
 • Заслуховування звітів статутних органів Спілки;
 • Ухвалення рішення щодо припинення діяльності Спілки;
 • Розпорядження коштами та майном Спілки;
 • призначення ліквідаційної комісії та її голови;
 • обрання Ради, Голови Ради, Ревізійної комісії, Голови ревізійної комісії.

5.7.Голова Спілки (Голова Ради) обирається Конференцією строком на два роки.

5.8.Голова Спілки:

 • здійснює загальне керівництво Спілкою, Радам Спілки, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;
 • без доручення репрезентує Спілку в зовнішніх стосунках, представляє Спілку в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об’єднаннями та іншими юридичними особами, вільно робить заяви від імені Спілки, що не суперечать Статуту Спілки, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;
 • підписує угоди, та інші фінансово-господарські документи;
 • подає на затвердження Конференції кандидатури заступників Голови Спілки;
 • має право на скликання Ради;
 • виконує інші обов’язки покладені на нього Радою Спілки чи загальними зборами.

5.9.У випадку, коли Голова Спілки тимчасово не може виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує один з членів Ради, за рішенням Голови Спілки.

5.10.Ревізійна комісія Спілки.

5.11 .Ревізійна комісія Спілки (далі за текстом РК) є єдиним контрольно-ревізійним органом Спілки. Кількість членів РК визначається Радою. Голова

та члени РК не можуть входити до складу інших керівних органів Спілки.

5.12.Ревізійна комісія Спілки обирається Конференцією Спілки, підконтрольна та підзвітна їм. У своїй діяльності вона керується Статутом Спілки та

діє на підставі Положення, затвердженого на її засіданні.

5.13. 3асідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів. Засідання комісії збирається на вимогу голови РК, але не

рідше одного разу на місяць. Рішення комісії приймається кваліфікованою не менше 2/3 її членів.

5.14. РК Спілки:

 • контролює дотримання Статуту Спілки, фінансової дисципліни головою, заступниками, Радою Спілки та виконання ними рішень Конференції та Ради Спілки;
 • звітує перед Конференцією щодо сплати щомісячних внесків членами Спілки.

5.15. Рада Спілки:

 • організує виконання рішень Конференції;
 • забезпечує підготовку та проведення засідань Конференції;
 • керує поточною діяльністю Спілки;
 • розподіляє обов’язки між членами Ради Спілки;
 • приймає рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків;
 • затверджує щорічний бюджет та звіт про його використання;
 • готує документи Конференції;
 • займається розробленням та плануванням заходів. Вносить зміни до плану заходів;
 • ухвалює рішення щодо включення членів до Спілки, виключення з Спілки членів, дії яких несумісні зі Статутом Спілки;
 • засновує та ліквідовує друковані засоби масової інформації масової інформації, призначає і звільняє їх керівників;
 • веде інформаційну політику;
 • може створювати комісії, секції та інші робочі органи Ради Спілки, до роботи яких можуть бути залучені члени Спілки, які не є членами Рада Спілки.

5.16. Засідання Ради Спілки відбуваються не менше одного разу на квартал, скликаються Головою Ради Спілки або на вимогу 2/3 членів Ради Спілки і є повноважними при наявності більшості її членів.

5.17.  Рішення Ради ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

5.18. Кількісний склад Ради Спілки визначається Конференцією Спілки.

Запись опубликована в рубрике Положення про спілку. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий